Rss
تصویر
آگهی مناقصه عمومی مرکزداده ها
06:26:25 1403/03/19
شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در نظردارد طراحی، خرید و تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی مرکز داده های شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس واقع در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.