تاریخ 1403/03/19         ساعت 06:00     گروه خبری مناقصه ها

شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در نظردارد طراحی، خرید و تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی مرکز داده های شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس واقع در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
تصویر

 
آگهی فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی
"نوبت اول"
شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس در نظردارد طراحی، خرید و تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی مرکز داده های مجتمع خود واقع در عسلویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا بدینوسیله از شرکتهای واجد شرایط مالی و عملیاتی متمایل به شرکت در مناقصه فوق دعوت می شود حداکثر ظرف مدت پنج روز از تاریخ نشر آگهی نوبت دوم نسبت به اعلام آمادگی ، تکمیل فرم ارزیابی پیوست ، ارائه اسناد مثبته مربوط به آیتم های ذکر شده در جدول ارزیابی و تحویل آن به دفتر امور حقوقی و قراردادهای این شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، فاز دو پتروشیمی ها - شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس - ساختمان اداری – طبقه دوم اقدام نمایند.
بدیهی است که ارسال مدارک برای شرکت کنندگان هیچگونه حقی ایجاد نکرده و این شرکت پس از بررسی اسناد و مدارک واصله در چارچوب ضوابط و مقررات داخلی خود از شرکتهای واجد شرایط دعوت بعمل خواهد آورد.
1-    مناقصه گزار: شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس(سهامی خاص)
2-    شماره مناقصه : PGAP-BID-1403-002
3-    مدت اجرای کار: 2 ماه تقویمی.
4-    حداقل شرایط لازم برای حضور در ارزیابی:
1-4- دارا بودن گواهینامه معتبر مرکز افتا
2-4- دارای سابقه انجام حداقل دو قرارداد مشابه طی پنج سال گذشته و ارائه تصویر آخرین قراردادهای قبلی از لحاظ میزان حجم و اعتبار مالی بهمراه رضایت نامه کارفرمای مربوطه.
3-4- سایر شرایط مندرج در اسناد ارزیابی
5-    آخرین مهلت تحویل مدارک :  
ساعت 14:00 روز چهارشنبه مورخ 1403/03/30 می باشد. بدیهی است به درخواست های ارسالی که بعد از تاریخ مذکور تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .
6-     تاریخ انتشار نوبت اول: 1403/03/19                 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1403/03/22
7-    شرح مختصر کار:
موضوع مناقصه عبارت است از طراحی، تامین متریال و تجهیرات و انجام کلیه فعالیت های اجرایی بر اساس نقشه های فنی و تحویل آن بواسطه اجرای اقدامات در کلیه بخش ها و موارد مرتبط با فصل مشترک های فی مابین و یکپارچه سازی لازم به منظور طراحی، خرید و تأمین تجهیزات، اجرا و راه اندازی مرکز داده های شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس
8-    سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه ارائه خواهد شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن: 7322314-0773 داخلی 2265 یا 2310 تماس حاصل فرمائید.

روابط عمومی شرکت پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

 

https://pgapco.ir/Upload/Modules/News/ImageGallery1540/دستور العمل ارزیابی کیفی مناقصه گران-مرکز داده.docx