تاریخ 1400/09/03         ساعت 10:38:25     گروه خبری خبر های داخلی

دو دستگاه مبدل حرارتی هرکدام به وزن حدود 200 تن (مجموع 400 تن) بر روی آخرین طبقه بلندترین سازه پروژه پتروشیمی آپادانا خلیج فارس به ارتفاع 48 متر نصب گردید.
تصویر

به گزارش روابط عمومی شرکت آپادانا خلیج فارس ، مبدل های مذکور نیز همچون اکثر مبدل های مجتمع آپادانا توسط سازندگان و تولید کنندگان داخلی ساخته و به دست صنعتگران پتروشیمی آپادانا خلیج فارس نصب شد